ลงทะเบียนประชุม/อบรม/สัมมนา

วันที่อบรม/สัมนา
เรื่อง
ติดต่อประสานงาน
ลงทะเบียน
23 ม.ค. 2562
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice [ COP]) ด้านการวิจัย: การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอตารางผลการวิจัย (ครั้งที่ 2)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันฯ
วันที่ : 23 ม.ค. 2562, 08:30 ถึง 23 ม.ค. 2562, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 2
จำนวนทั้งหมด : 12 คน
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

73218
4 ธ.ค. 2561
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice [ COP]) ด้านการวิจัย: การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอตารางผลการวิจัย (ครั้งที่ 1)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันฯ
วันที่ : 4 ธ.ค. 2561, 08:30 ถึง 4 ธ.ค. 2561, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 5
จำนวนทั้งหมด : 12 คน
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

73218
20 ก.พ. 2561
เรื่อง : สื่อสารอย่างไร...เข้าถึงหัวใจกลุ่มเป้าหมาย(Social Marketing 4.0)
สถานที่ : โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
วันที่ : 20 ก.พ. 2561, 08:30 ถึง 21 ก.พ. 2561, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0
จำนวนทั้งหมด : 30
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและแพทย์แผนไทย

73135,73187
29 มิ.ย. 2560
เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V) สำหรับทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
สถานที่ : ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมเซ็นทราดวงตะวัน อ.เมีอง จ.เชียงใหม่
วันที่ : 29 มิ.ย. 2560, 08:30 ถึง 29 มิ.ย. 2560, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 11
จำนวนทั้งหมด : 35
งานสังคมสงเคราะห์

73136,73137
5 มิ.ย. 2560
เรื่อง : โครงการพัฒนาหลักสูตร "การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคมด้วยศาสตร์บูรณาการแบบละคร"
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น3 ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันที่ : 5 มิ.ย. 2560, 08:30 ถึง 16 มิ.ย. 2560, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0
จำนวนทั้งหมด : 20
งานละครบำบัด

093 984 6411
3 ส.ค. 2560
เรื่อง : The 5th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum
สถานที่ : ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วันที่ : 3 ส.ค. 2560, 08:00 ถึง 3 ส.ค. 2560, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 4
จำนวนทั้งหมด : 60 คน
กลุ่มการพยาบาล

0 5390 8300-49 ต่อ 73215, 081-7060202
27 ก.พ. 2560
เรื่อง : โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล JHOS ครั้งที่ 4
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ
วันที่ : 27 ก.พ. 2560, 13:00 ถึง 5 มี.ค. 2560, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 4
จำนวนทั้งหมด : 50
เทคโนโลยีสารสนเทศ

73135
28 ก.พ. 2560
เรื่อง : ยาที่ใช้รักษาโรคจิตเวชในเด็ก วิทยากรโดย ภญ.เจนวรา พิสิฐศุภมิตร
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ
วันที่ : 28 ก.พ. 2560, 12:00 ถึง 28 ก.พ. 2560, 13:00
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 31
จำนวนทั้งหมด : 20
กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์

73169, 73175
8 ก.พ. 2560
เรื่อง : หลักสูตรการดูแลวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรม ใน โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบในการดูแลด้านพัฒนาการ สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 4 ตึกเปียโน
วันที่ : 8 ก.พ. 2560, 08:30 ถึง 10 ก.พ. 2560, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 6
จำนวนทั้งหมด : 30
งานชุมชน

053938300 ต่อ 73140 ,73196
1 ก.พ. 2560
เรื่อง : หลักสูตรการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรม ใน โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบในการดูแลด้านพัฒนาการ สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 4 ตึกเปียโน
วันที่ : 1 ก.พ. 2560, 08:30 ถึง 3 ก.พ. 2560, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0
จำนวนทั้งหมด : 30
งานชุมชน

053938300 ต่อ 73140 ,73196
16 ม.ค. 2560
เรื่อง : โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล JHOS ครั้งที่ 3
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ
วันที่ : 16 ม.ค. 2560, 08:30 ถึง 22 ม.ค. 2560, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 17
จำนวนทั้งหมด : 50
งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

73135
30 ม.ค. 2560
เรื่อง : ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนโครงร่างวิจัยและดำเนินการวิจัยด้านสุขภาพจิตจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และด้านพัฒนาการ แบบมืออาชีพ
สถานที่ : โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท&สปอร์ตคลับ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 30 ม.ค. 2560, 08:30 ถึง 30 พ.ค. 2560, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 18
จำนวนทั้งหมด : 16 คน
คณะกรรมการวิจัย

73213
26 ม.ค. 2560
เรื่อง : สัมมนาพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กพัฒนาการล่าช้าและผู้ปกครอง
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันที่ : 26 ม.ค. 2560, 00:00 ถึง 26 ม.ค. 2560, 00:00
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 8
จำนวนทั้งหมด : 8 คน
คณะกรรมการ KM (knowledge management)

73213
28 ธ.ค. 2559
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ"
สถานที่ : โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท & สปอร์ตคลับ เชียงใหม่
วันที่ : 28 ธ.ค. 2559, 08:00 ถึง 28 ธ.ค. 2559, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 33
จำนวนทั้งหมด : 27 คน
สำนักงานกลุ่มการพยาบาล

053 908300-49 ต่อ 73194
13 ต.ค. 2559
เรื่อง : Neurofeedback: หลักการเบื้องต้น
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการ
วันที่ : 13 ต.ค. 2559, 12:00 ถึง 13 ต.ค. 2559, 13:00
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 12
จำนวนทั้งหมด : 30
ก.ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

73169
18 ก.ย. 2559
เรื่อง : โครงการอบรมเรื่อง “พัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามแนวทางซาเทียร์”
สถานที่ : ห้องประชุม นายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันที่ : 18 ก.ย. 2559, 08:00 ถึง 20 ก.ย. 2559, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 28
จำนวนทั้งหมด : 30 คน
สำนักงานกลุ่มการพยาบาล

0 5390 8300-49 ต่อ 73194, 081-7060202, 082-6139129
28 ก.ย. 2559
เรื่อง : โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล (JHOS) ครั้งที่ 2
สถานที่ : อาคารอำนวยการ ชั้น 3
วันที่ : 28 ก.ย. 2559, 12:00 ถึง 30 ก.ย. 2559, 12:00
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 35
จำนวนทั้งหมด : 30
IT

73135
23 ส.ค. 2559
เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดรักษาเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรม TEACCH
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันที่ : 23 ส.ค. 2559, 08:30 ถึง 23 ส.ค. 2559, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 10
จำนวนทั้งหมด : 30
ศุนย์วิจัยออทิสติก

73422
10 ส.ค. 2559
เรื่อง : ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ
วันที่ : 10 ส.ค. 2559, 14:00 ถึง 10 ส.ค. 2559, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 5
จำนวนทั้งหมด : 39
ฝ่ายแผนงาน

73171
5 ก.ย. 2559
เรื่อง : Neurofeedback Basic Course
สถานที่ : โรงพยาบาลสวนปรุง
วันที่ : 5 ก.ย. 2559, 09:00 ถึง 7 ก.ย. 2559, 16:00
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 3
จำนวนทั้งหมด : 30
Neurofeedback Center

080-1221722
19 ส.ค. 2559
เรื่อง : การอบรมความรู้เรื่องยา Aripiprazole รุ่นที่ 2.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันที่ : 19 ส.ค. 2559, 12:00 ถึง 19 ส.ค. 2559, 14:00
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 14
จำนวนทั้งหมด : 40 คน
กลุ่มงานเภสัชกรรม

73125
18 ส.ค. 2559
เรื่อง : การอบรมความรู้เรื่องยา Aripiprazole รุ่นที่ 1.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันที่ : 18 ส.ค. 2559, 12:00 ถึง 18 ส.ค. 2559, 14:00
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 16
จำนวนทั้งหมด : 40 คน
กลุ่มงานเภสัชกรรม

73125
5 ส.ค. 2559
เรื่อง : ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้เด็กสมองพิการและการช่วยเหลือด้วยวิธี Botox
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
วันที่ : 5 ส.ค. 2559, 13:30 ถึง 5 ส.ค. 2559, 15:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 20
จำนวนทั้งหมด : 30
ก.ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

73175, 73169
28 ก.ค. 2559
เรื่อง : ขอเชิญประชุมนำเสนอโครงร่างงานวิจัย ปี 61
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
วันที่ : 28 ก.ค. 2559, 12:00 ถึง 28 ก.ค. 2559, 14:00
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 11
จำนวนทั้งหมด : 30
ก.ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

73175, 73169
29 ก.ค. 2559
เรื่อง : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การหา Evidence Based/Best Practice
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันฯ
วันที่ : 29 ก.ค. 2559, 12:00 ถึง 29 ก.ค. 2559, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 37
จำนวนทั้งหมด : 30
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

73124
13 ก.ค. 2559
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมในมนุษย์
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการ
วันที่ : 13 ก.ค. 2559, 12:00 ถึง 13 ก.ค. 2559, 14:00
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 9
จำนวนทั้งหมด : 30
กลุ่มการพยาบาล

73194
15 ก.ค. 2559
เรื่อง : แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
สถานที่ : อาคารอำนวยการ ชั้น 2
วันที่ : 15 ก.ค. 2559, 00:00 ถึง 15 ก.ค. 2559, 00:00
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 1
จำนวนทั้งหมด : 30
ฝ่ายแผนงาน

73171
4 ก.ค. 2559
เรื่อง : โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล (JHOS)
สถานที่ : อาคารอำนวยการ ชั้น 3
วันที่ : 4 ก.ค. 2559, 00:00 ถึง 5 ก.ค. 2559, 00:00
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 37
จำนวนทั้งหมด : 40
IT RICD

73135