ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ จำแนกตาม 10 โรคแรก

ผู้ป่วยในที่มารับบริการ จำแนกตาม 10 โรคแรก


CONTACT US

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

icon 1 196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

icon 2 +66-5390-8300

icon 3http://ricd.go.th/
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์   Copyright © 2015 RICD