รายงานสถิติการให้บริการ

รายงานสถิติการให้บริการ ทั้งหมด

ปี ผู้ป่วยทั้งหมด
01/01/20122715
01/01/20132796
01/01/20142985
01/01/20153056
01/01/20161708
รายงานสถิติการให้บริการ
โรงพยาบาล
:
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
เริ่มวันที่
:
01/01/2016
ถึงวันที่
:
08/10/2016
วันที่ทำรายงาน
:
08/10/2016
HN แรกของปีนี้
:
32371 คน
HN แรกของช่วงเวลานี้
:
32371 คน
HN สุดท้ายของช่วยเวลานี้
:
34083 คน
ผู้ป่วยใหม่มารับบริการครั้งแรกของปีจนถึงเดือนนี้(ทุกคนที่ลงทะเบียน)
:
1713 คน
ผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด(ทุกคนที่ลงทะเบียน)
:
6755 คน
ผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด(ทุกคนที่ลงทะเบียน)
:
24288 ครั้ง
ผู้ป่วยมารับบริการครั้งแรกของเดือน (ทุกคนที่ลงทะเบียน)
:
1713 คน
ผู้ป่วยมารับบริการครั้งแรกของปีนอกเวลาราชการ (ทุกคนที่ลงทะเบียน)
:
1713 คน
ผู้ป่วยเก่าของเดือน (ทุกคนที่ลงทะเบียน)
:
19012 ครั้ง
ผู้ป่วยเก่าครั้งแรกของเดือน (ทุกคนที่ลงทะเบียน)
:
4600 คน
ผู้ป่วยเก่าครั้งต่อมาของเดือน (ทุกคนที่ลงทะเบียน)
:
14412 ครั้ง
ผู้ป่วยเก่ารับบริการครั้งแรกของเดือนนอกเวลาราชการ (ทุกคนที่ลงทะเบียน)
:
653 คน
ผู้ป่วยเก่ารับบริการครั้งต่อมาของเดือนนอกเวลาราชการ(ทุกคนที่ลงทะเบียน)
:
1518 ครั้ง
ผู้ป่วยที่มารับบริการในเวลาราชการ (ทุกคนที่ลงทะเบียน)
:
6618 คน
ผู้ป่วยที่มารับบริการนอกเวลาราชการ (ทุกคนที่ลงทะเบียน)
:
842 คน
ผู้ป่วยในมารับบริการทั้งหมด
:
1708 คน
ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเวลาราชการ
:
1708 คน
ผู้ป่วยในที่มารับบริการนอกเวลาราชการ
:
0 คน


มีจำนวน หน้า ทั้งหมด 5รวมทั้งหมด : 5 หน้า 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>ข้อมูล Update เมื่อ 28/10/2559

ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์   Copyright © 2015 RICD